Netwrix

Netwrix Auditor                                       

เป็นระบบ Software ตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลภายใน

เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัย ตรวจจับความผิดปรกติในพฤติกรรมของผู้ใช้ ในรูปแบบ Who What When Where 

ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลได้ว่าใครเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล อะไร ที่ไหน และเมื่อไหร่ได้อย่างรวดเร็วตามที่เรากำหนด 

รวมถึงตรวจสอบรูปแบบการคุกคามก่อนที่จะมีการละเมิดข้อมูล และยังสามารถออกรูปแบบรายงานการปฏิบัตตามข้อกำหนดต่างๆเช่น

PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA, FISMA / NIST800-53, FERPA, CJIS,NERC CIP, ISO / IEC 27001, GDPR

รวมถึงสามารถปฎิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามประกาศของ กลต. ในหัวข้อ หลักฐานการใช้งานแฟ้มข้อมูล และอื่นๆ"      

       
          

ถ้าสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา หรือต้องการให้เข้าไปนำเสนอ                                       

สามารถติดต่อ   Birds Eye View Integration Co., Ltd