Netwrix

Netwrix Auditor
เป็นระบบ Software ตรวจสอบและวิเคราะห์ตรวจจับความผิดปรกติพฤติกรรมของผู้ใช้
ในการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร ในรูปแบบ “WHO WHAT WHEN WHERE”
ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลได้ว่า ใครเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ประเภทอะไร ที่ไหน
และเมื่อไหร่ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามที่กำหนด รวมถึงสามารถตรวจสอบรูปแบบของภัยคุกคามและแจ้งเตือน
ก่อนที่จะมีการละเมิดข้อมูลภายในองค์กร

Netwrix Auditor รองรับระบบดังต่อไปนี้ :
Active Directory
File Servers (Windows, NetApp, EMC),
Windows Server
Exchange
Office 365
MS SQL
Azure AD
Oracle
VMware
SharePoint

และระบบยังรองรับการ Compliance Audits ตามมาตรฐาน : PCI DSS, SOX, ISO/IEC 27001, NERC CIP, HIPAA, GLBA, GDPR, FISMA/NIST, FERPA, CJIS
รวมถึงข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ “หลักฐานการใช้งานแฟ้มข้อมูล” ของประเทศไทย