Direct Partners


  • Solarwinds เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1999 มีชื่อในตลาดหลักทรัพย์ นิวยอร์ค ชื่อ SWI บริษัท Solarwinds ทำธุรกิจด้าน IT มานานกว่า 10 ปี โดยสินค้าของ Solarwinds ถูกออกแบบมาสำหร...

  • Logitech Conference Cameraอุปกรณ์ Conference ที่จะเชื่อมต่อทุก Life style การทำงานในทุกมุมมองรองรับการใช้งานสำหรับธุรกิจLogitech Conference นำเสนอการเชื่อมต่อ USB แบบ plug-and-pla...

  • Netwrix Auditorเป็นระบบ Software ตรวจสอบและวิเคราะห์ตรวจจับความผิดปรกติพฤติกรรมของผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร ในรูปแบบ “WHO WHAT WHEN WHERE”ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลได้...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …